Gordana Čolić

Gordana (Rajko) Čolić rođena je 17. 10. 1975. godine u Busovači, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Loznici.

 

Stručna biografija

 

Gordana Čolić je diplomirala 2000. godine na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na grupi za logopediju i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped.
Od 2000. – 2001. bila je zaposlena kao pripravnik u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu. Državni ispit položila je u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.
Završila je magistarske studije na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu Pragmatske sposobnosti dece sa disgrafijom odbranila je 02.07.2010. godine na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje magistar defektoloških nauka.
Doktorsku disertaciju Rani pokazatelji disleksije i disgrafije odbranila je 25.12.2018. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.
Od 2001. do 2016. godine bila je zaposlena na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na katedri za logopediju na radnom mestu asistenta. Od 2016. do oktobra 2019. Bila je zaposlena na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju kao stručni saradnik.
Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu u periodu od 2001. do januara 2016. godine bila je angažovana u nastavi na osnovnim i master studijama. U tom periodu je realizovala vežbe na tri predmeta i to Jezički poremećaji kod dece, Motorički poremećaji govora, Disleksija i disgrafija. Pedagoški rad Gordane Čolić studenti su ocenjivali najvišom ocenom. Vežbe je realizovala u sledećim beogradskim nastavnim bazama (Dušan Dugalić, škola za decu sa intelektualnom ometenošću; Stefan Dečanski, škola za decu sa slušnim oštećenjima; Anton skala; Dragan Kovačević, škola za zaštitu vida; Dnevni boravak za decu sa autizmom, Diljska; Dnevni boravak za osobe intelektualno ometene, Šekspirova; Vrtić Venčić; Specijalna bolnica za razvojnu neurologiju, Sokobanjska; Miodrag Matić, škola za decu sa cerebralnom paralizom; Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju; Predškolske ustanove opštine Zvezdara, Novi Beograd i Vračar; Osnovne škole opštine Zvezdara, Novi Beograd i Vračar).
Od 1. 10. 2019. zaposlena je na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu kao docent na katedri za logopediju, na predmetima Razvojni govorno jezički poremećaji, Motorički govorni poremećaji, Specifične teškoće učenja i na masteru predmeti Neurodegenerativni govorni poremećaji i Augmentativna i alternatina komunikacija.

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD / OBJAVLjENI RADOVI
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64=0,5×5=2,5):
1. Čolić, G. (2005). Terapijske procedure u tretmanu RETT-ovog sindroma. Sabor defektologa Srbije i Crne Gore, Zbornik rezimea. Herceg Novi, 31.01-3.02., Savez defektologa Zajednice Srbija i Crna Gora, str.56.
2. Golubović, S., Čolić, G. (2010). Sposobnost auditivne percepcije, analize, sinteze i aliteracije kod dece prvog razreda. Dani defektologa Srbije, Zbornik rezimea. Zlatibor, 15-18. januar, Društvo defektologa Srbije, str. 35.
3. Golubović, S., Čolić, G. (2011). Učestalost pojave disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Dani defektologa Srbije, Zbornik rezimea. Subotica, 12-14. januar, Društvo defektologa Srbije, str. 93.
4. Čolić, G., Jelić. M. (2014). Nivo obrazovanja roditelja i semantička sposobnost dece sa specifičnim jezičkim poremećajem. III stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, Zbornik rezimea. Smederevo, 28-30. novembar, Resurni centar za specijalnu edukaciju, str.32.
5. Čolić, G., Golubović, S. (2014). Povezanost komunikativne kompetentnosti i inteligencije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Konferencija sa međunarodnim učešćem ”Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu-prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija”. Novi Sad, 14. jun. Zbornik rezimea, Društvo defektologa Vojvodine, str.50. bar, Resurni centar za specijalnu edukaciju, str.50.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63=1×2=2):
1. Prica Obradović, N., Čolić, G., Kosanović, M. (2015). Učestalost pojedinih tipova motoričkih govornih poremećaja kod dece sa cerebralnom paralizom. U N. Milošević (Ur.), Zbornik radova II kongresa logopeda Srbije ”Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba” (str.247-251). Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Kralja Milutina 52.
2. Prica Obradović, N., Čolić, G., Milinković, O. (2015). Učestalost pojedunih formi cerebralne paralize kod dece. U N. Milošević (Ur.), Zbornik radova II kongresa logopeda Srbije ”Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba” (str.253-257). Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Kralja Milutina 52.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34=0,5×12=5):
1. Golubovic, S., Aleksic, G. (2007). Graphomotoric and Language Development of Children in Primary School. Congres of Psychiatrists of B&H with International Participation ” The First Years of Psychiatry in Bosnia-Hercegovina”, Medical Archives, 61 (supl.2): 1-80.
2. Golubovic, S., Colic, G. (2008). Articulation disorders in pre-school children. Congres of the European Federation of Neurological Societies, Spain, Madrid, 23-26. August. European Journal of Neurology, Vol 15, p. 198-198.
3. Golubovic, S., Colic, G. (2009). Articulation abilities and lateralisation in pre-school children. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies EFNS. Florence, Italy, September 12-15. European Journal of Neurology, Special Issue: Abstracts of the 13th Congress of the EFNS, Florence, Italy, Vol 16, (Suppl. 3), p.60-60.
4. Golubovic, S., Colic, G. (2011). Frequency of Developmental Dysgraphia. 15th Congress of the European Federation of Neurological Societies EFNS. Budapest, Hungary, September 10-13. European Journal of Neurology, Special Issue: Abstracts of the 15th Congress of the EFNS, Budapest, Hungary, Vol 18, (Suppl. 2), p.141.
5. Golubovic, S., Colic, G. (2011). Developmental Dysgraphia in Primary School. The Ninth Annual Conference on Brain Injury. New Orleans, Louisiana, September 14-17. Journal of Head Trauma Rehabilitation, Vol 26, N5, p. 430-431.
6. Golubovic, S., Colic, G. (2012). Semantic-pragmatic abilities in children with graphomotor and dyslexic dysgraphia. 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies EFNS. Stockholm, Sweden, September 8-11. European Journal of Neurology, Special Issue: Abstracts of the 16th Congress of the EFNS, Stockholm, Sweden, Vol 19, (Suppl. s1), p.208.
7. Golubovic, S., Colic, G. (2012). Pragmatic abilities in children with dysgraphia. 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies EFNS. Stockholm, Sweden, September 8-11. European Journal of Neurology, Special Issue: Abstracts of the 16th Congress of the EFNS, Stockholm, Sweden, Vol 19, (Suppl. s1), p.553.
8. Golubovic, S., Colic, G. (2012). Pragmatic competence in children with dysgraphia. Twenty-second Meeting of the European Neurological Society, Prague, Czech Republic, June 9-12. Journal of Neurology, Vol 259, p. S146-S147.
9. Jelić, M., Čolić, G. (2014). Ponašanje učenika različitog porodičnog i intelektualnog statusa u školskom kontekstu. XVII naučna konferencija ”Pedagoška istraživanja i školska praksa. Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelja”. Beograd, 17.oktobar. Zbornik rezimea, Institut za pedagoška istraživanja, str.104-105.
10. Čolić, G., Golubović, S. (2014). Karakteristike govora kod flacidne dizartrije. III međunarodna naučna konferencija ”Specijalna edukacija i rehabilitacija–Odrasle osobe sa invaliditetom”. Šabac, 24-26. oktobar. Zbornik rezimea, Univerzitet u Beogradu–Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Odeljenje za somatopediju, str.51.
11. Jovanović, N., Petrović, L., Janković, B., Golubović, M., Stevanović, D., Čolić, G. (2015). Teorijske i praktične osnove muzičkih stimulacija u ranoj intervenciji K.I. dece. VII međunarodni simpozijum o kohlearnoj implantaciji,,Koračam i slušam’’. Beograd, 26. novembar. Zbornik rezimea
12. Čolić, G., Savić, M., Anđelković, D. (2017). Services in Serbia for children with language impairment. International scientific conference TaalStaal ‘Effects of intervention in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, / in Utrecht, on Friday, November 10th 2017/, Royal Dutch Auris Group, Royal Kentalis, NSDSK, Pento, HU University of Applied Sciences Utrecht, and Utrecht University

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33=1×9=9):
1. Golubović, S., Čolić, G. (2011). Tipovi grešaka u pisanju kod dece mlađeg školskog uzrasta. U N. Glumbić i V. Vučinić (Ur.), Zbornik radova V međunarodnog naučnog skupa ”Specijalna edukacija i rehabilitacija danas” (str.46-58). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
2. Golubović, S., Čolić, G. (2011). Greške u pisanju kod dece sa disgrafijom. U Zborniku radova simpozijuma ”Sport, turizam i zdravlje”, Sekcija: ”Inkluzivno obrazovanje” (str.338-342). Bihać, Pedagoški fakultet.
3. Čolić, G., Golubović, S. (2012). Pragmatska kompetentnost i pokazatelji pragmatske kompetentnosti kod dece sa disgrafijom i dece bez disgrafije mlađeg školskog uzrasta. U N. Glumbić i V. Vučinić (Ur.), Zbornik radova VI međunarodnog naučnog skupa ”Specijalna edukacija i rehabilitacija danas” (str.18-28). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
4. Čolić, G. (2014). Sinteza i segmentacija reči i utvrđivanje povezanosti njihovih aspekata kod dece predškolskog uzrasta. U J. Kovačević i D. Maćešić Petrović (Ur.), Zbornik radova VIII međunarodnog naučnog skupa ”Specijalna edukacija i rehabilitacija danas” (str.27-35). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
5. Čolić, G., Golubović, S. (2014). Procena nekih elemenata fonološke svesnosti kod dece sa razvojnom disfazijom. U S. Kaljača i M. Nikolić (Ur.), Tematski zbornik VI međunarodne naučno stručne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladi’’ (str.383-387). Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet.
6. Čolić, G., Prica Obradović, N. (2015). Prevalencija riziko faktora kod dece sa motoričkim govornim poremećajima. U M. Nikolić (Ur.), Tematski zbornik V međunarodne naučno stručne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih’’ (str.573-583). Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet.
7. Čolić, G., Prica Obradović, N. (2015). Povezanost motoričkih govornih poremećaja, inteligencije i formi cerebralne paralize. U S. Nikolić i D. Ilić Stošović (Ur.), Tematski zbornik radova međunarodnog značaja“Aktuelna defektološka praksa (str.163-170). Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad.
8. Čolić, G. (2019). MetalingvističkA svesnost dece sa smetnjama u čitanju. 10. Međunarodni naučni skup, Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd.
9. Čolić, G. (2019). Rani pokazatelji uspešnosti čitanja. Međunarodni naučni skup”Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS”, Visoka škola socijalnog rada, Beograd.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51=4×3=12):
1. Čolić, G., Golubović, S. (2010). Pragmatska kompetentnost dece sa disgrafijom. Defektologija, 16 (1), 45-52.
2. Čolić, G. (2013). Dinamika razvoja leksikona kod dece mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (4), 441-453.
3. Čolić, G. (2015). Fonološka svesnost dece sa razvojnom disfazijom i dece tipičnog jezičkog razvoja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(2), 155-168.
4. Čolić, G., Vuković, M. (2018). Doprinos fonološke i sintaksičke svesnosti u početnom čitanju. Psihološka istraživanja, 21(1), 75-90.

Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52=2×1=2):
1. Golubović, S., Čolić, G. (2010). Artikulacione sposobnosti dece predškolskog
uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija 9 (2), 301-315.
Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14=4×3=12):
1. Eminovic, F., Colic, G., Djordjevic, M., Knezevic, M., Pacic, S., Zolnjak M., Likic, D. (2012). Writing ability in children suffering from cerebral palsy after phased fiberotomy: Case report, In M. Stosljevic et all. (Eds), International Thematic Collection of Papers “Cerebral palsy–A multidisciplinary and multidimensional approach” (pp. 115-131). Belgrade – Foca: University of East Sarajevo–Faculty of Medicine in Foca & Association of Special Educators and Rehabilitators of Serbia.
2. Jelić, M., Čolić, G. (2016). Student’s characteristics and their social competence. In S. Nikolić et all. (Eds), Thematic collection of international importance „ Early Intervention in Special Education and Rehabilitation’’ (pp. 615-635). University of Belgrade- Faculty of Special Education and Rehabilitation.
3. Vuković, M., Čolić, G., Anđelković, D., & Savić, M. (2019): Serbian Vignette – Theory and practice for children with developmental language disorders. In J. Law, C. McKean, C. A. Murphy, & E. Thordardottir (Eds), Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and practice across Europe and beyond. (pp. 408-419). London: Routledge. Teylor & Francis Group. eBook: 978-0-429-45530-8

Odbranjena magistarska teza (M72=3)
Pragmatske sposobnosti dece sa disgrafijom. Univerzitet u Beogradu,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Odeljenje za logopediju,
odbranjena 02.07.2010. godine.
Odbranjena doktorske disertacije (M70=6)
Rani pokazatelji disleksije i disgrafije. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Odeljenje za logopediju, odbranjena
25.12.2018. godine.
Tabela 1 – Kvantitativni pregled strukture objavljenih radova
Vrsta naučnoistraživačkog rezultata Oznaka rezultata Broj rezultata
Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14 3
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33 9
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34 12
Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja M51 4
Rad u istaknutom nacionalnom časopisu M52 1
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63 2
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu M64 5
Odbranjena magistarska teza M72 1
Odbranjena doktorska disertacija M70 1
Ukupno 38
Indeks kompetentnosti 54,5
STRUČNO-PROFESIONALNI DOPRINOS
A) ČLANSTVO U ORGANIZACIONIM I PROGRAMSKIM ODBORIMA NAUČNIH SKUPOVA
Gordana Čolić je bila član programskog odbora jednog skupa:
1. Prve stručno-naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Specifičnosti obrazovanja, vaspitanja i socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju održane 2-3. novembra 2018., u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu – Pedagoškog fakulteta i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi.
B) UČEŠĆE U NAUČNIM I STRUČNIM PROJEKTIMA
Gordana Čolić je učestvovala u realizaciji sledećih projekata:
1. Pružimo ruku Rett-ovom sindromu, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Ret udruženje Srbije.
2. Dnevni vikend boravak, Ministarstvo za socijalna pitanja i Ret udruženje Srbije. Nosilac projekta Dejan Đorđević, predsednik udruženja.
3. TEMPUS projekat ISHEDS- Identification and Support in Higher Education for Dyslexic Students. UK, Mađarska, Rumunija, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Rukovodilac projekta Angela Fawcett, UK. Finansijer EU, Vreme trajanja projekta od 2009-2010. godine (angažovana prilikom testiranja studenata više beogradskih fakulteta)
4. COST IS1406 Projekat Podrška razvoju dečijih jezičkih sposobnosti u Evropi i
šire, saradnja usmerena na intervenciju/tretman dece sa smetnjama u razvoju jezika – Newcastle University, UK.

 

Scroll to Top