Specifične smetnje
u učenju

Specifične smetnje
u učenju

Specifične smetnje u učenju (SSU) su specifične teškoće u procesu učenja koje nisu u skladu sa opštom sposobnošću. Ove smetnje nisu posledica intelektualne ometenosti, senzornih oštećenja i obrazovne deprivacije. 

U specifične smetnje u učenju se ubrajaju: 

  • specifične smetnje u čitanju (disleksija)

  • specifične smetnje u pisanju (disgrafija i disortografija) 

  • specifične smetnje u računanju (diskalkulija).

Ključno pitanje vezano za ove smetnje jeste rano prepoznavanje i dijagnostikovanje. Rano prepoznavanje kroz prepoznavanje ranih pokazatelja ovih poremećaja je MOGUĆE na predškolskom uzrastu i početku školovanja (mada se dijagnoza ovih smetnji postavlja u trećem razredu).

Neefikasnost u školi (loš uspeh) može biti posledica ovih smetnji i veoma je važno prepoznati ih i otkriti što ranije.

U sklopu tretmana radi se na:

  • Prepoznavanju SSU  i na ranom programu intervencije, stimulaciji i podsticaju razvoja prečitalačkih veština. 

  • Dijagnostikovanju specifičnih smetnji u učenju. Procenjuju se lingvističke i nelingvističke sposobnosti. U timu za procenu uključeni su logoped i psiholog.

  • Primeni terapijskih intervencija koje su usmerene na jačanje čitanja kao glavnog „alata“ učenja, kao i na pisanje i računanje u zavisnosti koje slabosti su dominantne, s obzirom da SSU mogu imati deca koja ispoljavaju sve tri gore navedene teškoće ili mogu ispoljavati samo jednu od njih.

 
 
Scroll to Top